تابناک / مدیرعامل پیشین باشگاه ملوان : آقایان با طناب عده‌ای به چاه رفتند که به ملوان آسیب زدند.
صفحه  از ۴۹۴