برچسب ها - علی پور همای گیلان
برچسب: علی پور همای گیلان
از زمانی که فکر معلم در گیر معیشت شد ٬ چراغ هدایت کم سو گشت
علی پور-همای گیلان...
ممتازاست علی ع می فرماین د « به احترام پدر... مربی دریافت می کنندزیرا او استاد است وشاگرد نیازمند تعلیم... آب وفاضلاب استان گیلان تصمیم می گیردکه اگرنیرویی بخواهدحتمابایدازفرزندان کارمندابفاباشد... حقوقش از دیگر کار کنان دولت که همه تعلیم دیده...
کد خبر: ۶۰۰۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۳